Sir Jagadish Chandra Bose Memorial

Sr. No. Year Name of Orator
1. 2020 Dr. Kushaljit Singh Sodhi
2. 2019 Dr N. Chidambaranathan
3. 2018 Dr Shalini Thapar
4. 2017 Dr Atin Kumar
5. 2016 Dr Akshay Kumar Saxena
6. 2015 Dr Lalendra Upreti
7. 2014 Dr Raju Sharma
8. 2013 Dr Bhupendra Ahuja
9. 2012 Dr Sanjay Sharma
10. 2011 Dr P K Srivastava
11. 2010 Dr S Boopathy Vijayaraghavan
12. 2009 Dr Mahesh Kumar Mittal
13. 2008 Dr. N Khandelwal
14. 2007 Dr Anirudh Kohli
15. 2006 Dr Nitin G Chaubal
16. 2005 Prof J R Daniel
17. 2004 Dr. A K Gupta
18. 2003 Dr Samarjit Bhadury
19. 2002 Dr Rakesh Kumar Gupta
20. 2001 Dr. Arun Kumar Gupta
21. 2000 Dr Veena Chowdhury
22. 1999 Dr Shyam Sunder Doda
23. 1998 Dr Shrinivas B Desai
24. 1997 Dr R N Bagga
25. 1996 Prof. Satish K Bhargava
26. 1995 Dr Meera Rajani
27. 1994 Dr (Mrs) M Berry
28. 1993 Dr Pramod Kolwadkar
29. 1992 Dr. Sudarshan K Aggarwal
30. 1991 Dr G R Jankharia
31. 1990 Dr. S P Aggarwal
32. 1989 Dr R K Goulatia
33. 1988 Prof M M Saha
34. 1987 Dr S K Banerjee
35. 1986 Dr Mukund S Joshi
36. 1985 Col B Ranjan
37. 1984 Prof W A Fuchs
38. 1983 Dr Urmil Sharma
39. 1982 Dr. S.R. Sharma
40. 1981 Dr. A. D. Singh
41. 1981 Dr A D Singh
42. 1980 Dr. J.M Pinto
43. 1979 Dr S G Daftary
44. 1978 Dr A Gajaray
45. 1977 Dr (Mrs) Santosh Chawla
46. 1974 Dr O P Bhardwaj
47. 1973 Dr. Satyen Bose
48. 1972 Dr. A.N.K. Menon
49. 1971 Dr P K Haldar
50. 1970 Dr M L Aggarwal