Dr. M.L. Aggarwal Memorial Oration

Sr. No. Year Name of Orator
1. 2020 Dr Sikandar Shaikh
2. 2019 Dr. Shyamkumar N.K
3. 2018 Dr Mahesh Prakash
4. 2016 Dr Palle Lalitha
5. 2015 Dr Brij Bhushan Thukral
6. 2012 Dr. Kesavadas C
7. 2011 Dr. Manavjit Singh Sandhu
8. 2010 Dr B K S Chauhan
9. 2009 Dr. Bhardwaj
10. 2007 Dr Kishore L T
11. 2006 Dr. Virinder Mohan
12. 2004 Dr A K Dalal