Dr. K M Rai Memorial Oration

Sr. No. Year Name of Orator
1. 2020 Dr. Sona Pungavkar
2. 2018 Dr. Amit Kharat
3. 2016 Dr Mahesh Prakash
4. 2015 Dr Nitin Ghonge
5. 2012 Dr. Rajesh Sharma
6. 2011 Dr Sanjay Jain
7. 2010 Dr Rajul Rastogi
8. 2009 Dr Rajesh Gothi
9. 2008 Dr Brig. Chander Mohan
10. 2007 Dr Suchi Bhatt
11. 2006 Dr Vinita Rathi
12. 2004 Dr. P Eapen Joseph
13. 2002 Dr J Jagan Mohan Reddy
14. 2001 Dr Madan Mohan Rehani
15. 2000 Dr (Mrs) Shabnam Bhandari Grover
16. 1999 Dr. O P Sharma
17. 1998 Dr. R P Tripathy
18. 1996 Dr.S Suresh
19. 1995 Dr S Bhoopal
20. 1994 Dr Col C S Pant, VSM
21. 1993 Dr G K Rath
22. 1992 Dr. Gopal Subramaniam
23. 1991 Dr. C Metriweli
24. 1990 Dr G Munuswamy
25. 1989 Dr. R K Diwakar
26. 1989 Dr Harish Kulkarni
27. 1988 Dr. R. K. Roul
28. 1987 Dr. V Balasundaram
29. 1986 Dr M Jagadeesan
30. 1986 Dr.Neelam Naik
31. 1985 Col N Laxmipathi
32. 1984 Dr. K A Dinshaw
33. 1983 Dr. R Ramadas
34. 1982 Dr. Tapan A Hazra
35. 1981 Dr. B. D. Gupta
36. 1980 Dr. Mihir Mitter
37. 1979 Dr. H Syed Ali
38. 1978 Dr O P Bhardwaj