Dr. Ashok Mukherjee Memorial Award

Sr. No. Year Name of Orator
1. 2020 Dr. Ritu Kashikar
2. 2019 Dr L. Murali Krishna
3. 2018 Dr. Meenu Batra
4. 2017 Dr Aruna R Patil
5. 2016 Dr George Koshy Chiramel
6. 2015 Dr Ankur Arora
7. 2014 Dr. Amit Kharat
8. 2013 Dr Amar Mukund
9. 2012 Dr Palle Lalitha
10. 2011 Dr Joshita Singh
11. 2010 Dr Rajesh Mundhada
12. 2009 Dr Akshay Kumar Saxena
13. 2008 Dr Gurpreet Gulati
14. 2006 Dr. Kesavadas C
15. 2005 Dr. Anil Kumar
16. 2004 Dr Bhawna
17. 2003 AIR COMMONDORE HIRDESH SAHNI
18. 2002 Dr Vijay Sawlani
19. 1998 Dr. Prashant G Shetty
20. 1996 Dr Rajesh Kapur
21. 1995 Dr. Siva Subramaniyam
22. 1994 Dr Gaurang Shah
23. 1993 Dr. L.T. Praveen
24. 1991 Dr. Satish Pande
25. 1990 Dr Viral C Shah
26. 1988 Dr Nafisa A Aptekar
27. 1987 Dr K M Das
28. 1985 Dr V R Bhutada
29. 1984 Dr Mukund D. Rahalkar
30. 1983 Dr. R. K. Gupta
31. 1982 Dr Ganu A Naik
32. 1981 Dr. S. M. Desai
33. 1980 Dr Subhash Basu
34. 1979 Dr Pramod Kolwadkar