Dr. N.G. Gadekar Memorial Oration

Sr. No. Year Name of Orator
1. 1995 Dr Sudha Suri
2. 1996 Dr B S Rama Murthy
3. 1997 Dr Ravi Ramakantan
4. 1998 Dr Sushma Vashisht
5. 2000 Dr Jayakumar P N
6. 2001 Dr Deep Narayan Srivastava
7. 2002 Dr Mukund D. Rahalkar
8. 2003 Dr N Chidambaranathan
9. 2004 Dr Meher Atul Ureskar
10. 2005 Dr Neera Kohli
11. 2006 Dr Ragini Singh
12. 2009 Dr Sudheer Gokhale
13. 2011 Dr R K Mathur
14. 2013 Dr Nitin Ghonge
15. 2014 Dr. Kushaljit Singh Sodhi
16. 2015 Dr (Mrs) Shabnam Bhandari Grover
17. 2016 Dr Mahesh Kumar Mittal
18. 2017 Dr Lalendra Upreti
19. 2018 Dr Atin Kumar
20. 2019 Dr Jyoti Kumar
21. 2020 Dr. A. Anbarasu