Dr. Mihir Mitter Memorial Oration

Sr. No. Year Name of Orator
1. 1997 Dr Sima Mukhopadhyay
2. 1998 Dr Bharat Parekh
3. 2000 Dr P K Srivastava
4. 2003 Dr G P Vashisht
5. 2005 Dr Milind Gune
6. 2007 Dr Bhupendra Ahuja
7. 2009 Dr Mahaveer Prasad Goyal
8. 2010 Dr Kishore L T
9. 2011 Dr Rama Anand
10. 2012 Dr Sunil Kumar Puri
11. 2013 Dr Anupama Tandon
12. 2014 Dr Ashu Seith Bhalla
13. 2015 Dr Palle Lalitha
14. 2016 Dr V. N. Varaprasad
15. 2017 Dr Brij Bhushan Thukral
16. 2018 Dr P. M. Venkata Sai
17. 2019 Dr J Devimeenal
18. 2020 Dr Mahesh Prakash